Welkom bij de Vogelvrienden Leusden

 

De vereniging stelt zicht tot doel:

Het houden en kweken van kleur-, vorm-, zang- en postuurkanaries, hybriden, tropen, kleine en grote parkieten/papegaaien en geoorloofde Europese cultuurvogels.
Bevordering van vogelkennis en de vogelstand, en de vogelliefhebberij in de ruimste zin van het woord.

image010

Dit doel tracht zij te bereiken door:

Het onderling verstrekken van steun en hulp bij kweek, veredeling en behandeling.
Het verspreiden van geschriften.
Het houden van vergaderingen.
Het organiseren van zangwedstrijden en tentoonstellingen.

Oprichting: 

De Leusdendse vereniging van Vogelvrienden werd opgericht op 15 januari 1968 en ingeschreven bij de Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers, NBvV, onder bondsnummer L29.

Het bestuur.

Het bestuur wordt gekozen door de leden. Hun ambtstermijn is vastgelegd in een rooster. Volgens dit rooster treden zij af of zijn herkiesbaar. De secretaris is verplicht een lijst bij te houden waarop het aftreden is geregeld. E.e.a is vastgelegd in de statuten en het huishoudelijk reglement.
 ov

De leden.

Leden hebben het recht de vergaderingen bij te wonen en introducés mee te brengen. Hebben vrije toegang tot wedstrijden en tentoonstellingen.
Ontvangen maandelijks het kleurrijke blad “Onze Vogels”.
 

Contributie.

Contributie wordt jaarlijks geheven en bedraagt € 34,00 voor leden en €17,00 voor sub- en jeugdleden. Bedragen zijn per verenigingsjaar
(wijziging voorbehouden). Het verenigingsjaar loopt van 1 januari t/m 31 december.